Stadga

Stadgan är vårt främsta styrdokument för oss som förbund. Den anger bland annat vårt ändamål, hur vi är organiserade och regler kring medlemskap.

§ 1 Förbundets namn och ändamål

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, bildat 1960, är huvudorganisation för läromedels- och kurslitteraturförfattare i Sverige. Förbundet har som ändamål att tillvarata författarnas ideella och ekonomiska intressen.

Förbundet har fullmakt att ingå avtal avseende användning av medlemmarnas offentliggjorda verk eller närstående rättigheter. Förbundet ska som huvudorganisation själv, eller genom upplåtelse till annan, såsom ett av förbundet helägt aktiebolag, ingå avtal, inkassera och tillgängliggöra ersättningar med stöd av upphovsrättslagens bestämmelser om avtalslicenser eller med stöd av andra avtal avseende nyttjanden som rör ett flertal upphovspersoner.

§ 2 Förbundets säte och organisationsnummer

Förbundet har sitt säte i Stockholm och har organisationsnummer 802007–0333.

§ 3 Medlemskap

Den som har utarbetat i Sverige utgivet verk för användning i undervisning, kan efter ansökan och beslut av styrelsen bli medlem i förbundet.

Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar förbundet eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan uteslutas av styrelsen.

Tvist om medlemskap avgörs av förbundsstämman.

Den som inte har betalat årsavgiften avförs som medlem.

Person som gjort förbundet särskild tjänst kan av styrelsen utses till hedersmedlem.

§ 4 Förbundsstämma

Stämman är förbundets högsta beslutande organ. Ordinarie stämma ska hållas senast den 30 maj varje år.

Kallelse sker via e-post eller brev till medlemmarna och utsänds senast tio veckor i förväg. Styrelsen ska i kallelsen ange villkor för anmälan till och deltagande på stämman.

Beslut fattas med enkel majoritet bland de deltagande, där ej annat stadgas. Varje medlem äger en röst. För rösträtt på stämma krävs att årsavgiften är betald. Röstning genom fullmakt är ej tillåten. Omröstningar sker öppet. Vid lika röstetal skiljer lotten. Val kan ske öppet med acklamation om antalet föreslagna är lika med antalet platser. I annat fall sker val genom sluten omröstning. Protokoll ska föras över beslut och eventuella reservationer.

Förbundsstämman ska
a) upprätta röstlängd,
b) välja ordförande, sekreterare och justerare för stämman,
c) fastställa om stämman blivit behörigen utlyst,
d) fastställa dagordning för stämman,
e) ta del av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse,
f) ta del av revisorernas berättelse,
g) fastställa resultat och balansräkning,
h) avgöra frågan om ansvarsfrihet för styrelsen,
i) behandla propositioner som styrelsen beslutat att förelägga stämman,
j) behandla motioner från medlemmar,
k) besluta om allmänna principer,
l) besluta om verksamhetsinriktning och rambudget,
m) fastställa årsavgifter,
n) fastställa arvoden och ersättningar,
o) besluta om antal styrelseledamöter samt välja förbundsordförande, styrelseledamöter och suppleanter, revisorer, valberedning samt två medlemmar i stipendienämnden.

Motioner ska vara kansliet tillhanda senast sex veckor före stämman.

Handlingar till ovanstående punkter ska utsändas senast två veckor före stämman.

Anställda inom förbundet äger rätt att yttra sig på stämman.

§ 5 Extra stämma

Mellan ordinarie stämmor äger styrelsen rätt att utlysa extra stämma. Extra stämma ska även hållas inom sex veckor, om det skriftligen begärs av minst femtio medlemmar eller av medlemsrevisorerna.

En extra stämma kan endast besluta i de frågor som den har sammankallats för. Kallelse sker via e-post eller brev till medlemmarna och utsänds senast tre veckor före stämman. Övriga handlingar senast tio dagar i förväg.

§ 6 Styrelsen

Förbundet leds av en styrelse som består av sex till åtta ledamöter samt upp till två suppleanter. Styrelsen har hand om förbundets angelägenheter enligt vad stämman beslutat. Styrelsen fastställer tid och plats för stämma.

Styrelsen utgör också styrelse för det av förbundet helägda servicebolaget Läromedelsförfattarna i Sverige AB med org.nr: 556724-7332. Styrelsen utser vem som ska företräda förbundets aktier vid bolagsstämma förutom i frågan om ansvarsfrihet (se §9).

Styrelsens ordförande och övriga ledamöter väljs av stämman för två år. Ledamöterna väljs så att minst två ledamöter vid varje stämma har ett år kvar av sin mandattid. En ledamot kan som mest sitta fyra mandatperioder (8 år) i följd i styrelsen.

Suppleanter väljs för ett år. För suppleanterna sker också val av turordningen de ska inträda i ledamots ställe. Avgår en ledamot ur styrelsen mellan stämmor ersätts denne med en suppleant fram till nästkommande stämma.

Styrelsen konstituerar sig själv och utser inom sig vice ordförande. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre ledamöter så begär.

Styrelsen kan besluta då minst fyra ledamöter är närvarande om styrelsen består av sex ledamöter, eller då minst fem ledamöter är närvarande om styrelsen består av fler än sex ledamöter. Är en ledamot frånvarande ersätts denne av suppleant.

Beslut fattas med enkel majoritet. All omröstning är öppen. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Suppleanter deltar under styrelsesammanträden men har rösträtt endast då de ersätter en ledamot. De ersätter också ordföranden som ledamot men inte rollen som ordförande (det gör vice ordförande eller en ledamot).

Styrelsens förvaltningsansvar sträcker sig till och med stämman.

En del av styrelsen utgör ett arbetsutskott som består av ordföranden, vice ordföranden samt en eller två övriga ledamöter som styrelsen utser inom sig. Arbetsutskottet bereder styrelseärenden samt beslutar i frågor styrelsen delegerar.

Över styrelsens och arbetsutskottets beslut ska föras protokoll som visar vilka som har deltagit i beslutet samt gjorda reservationer. Protokoll ska justeras av ordföranden och en för varje sammanträde utsedd ledamot samt därefter utsändas till styrelsens ledamöter, medlemsrevisorerna och valberedningen. Styrelsen ska ha riktlinjer för hantering av jävssituationer.

Styrelsen ska senast den 31 mars till revisorerna överlämna årsredovisningar för verksamheten under det gångna kalenderåret.

§ 7 Stipendienämnden

Stipendienämnden stödjer och övervakar stipendieadministrationen på styrelsens uppdrag.

Nämnden består av förbundsordförande, vice ordförande och ytterligare en styrelseledamot som styrelsen utser samt två medlemmar som väljs av stämman. Styrelsens vice ordförande är nämndens ordförande. Mandatperioden för medlemsledamöterna i nämnden är två år.

§ 8 Valberedning

Valberedning väljs för ett år. Den består av tre personer, varav en utses till sammankallande.

Valberedningen ska senast sex veckor före stämman framlägga förslag till de val som ska förrättas vid stämman. Dessa förslag ska finnas med i handlingarna till stämman.

§ 9 Revisorer

En auktoriserad revisor samt två medlemsrevisorer väljs av stämman för ett år.

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper samt avge skriftliga berättelser över sin granskning av föregående års förvaltning och räkenskaper.

Medlemsrevisorerna utgör aktieägarens representanter på Läromedelsförfattarna i Sverige AB:s bolagsstämma och fattar vid denna beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter samt Vd.

§ 10 Stadgeändring

Förslag till stadgeändring kan läggas fram till stämman av styrelsen genom proposition eller av enskilda medlemmar genom motion.

Motioner ska föreläggas stämman med styrelsens yttrande och förslag. I underlaget till stämman ska den aktuella regleringen i stadgan beskrivas och vad ändringsförslaget innebär.

Beslut om stadgeändring ska för att vara giltigt fattas enhälligt av ordinarie stämma eller av två på varandra följande stämmor, med minst två månaders mellanrum. För stadgeändring krävs i sådana fall enkel majoritet vid första beslutet och minst två tredjedelars majoritet vid det andra.

§ 11 Förbundets upphörande

Beslut om förbundets upphörande fattas i samma ordning som beslut om stadgeändring. Vid beslut om att förbundet ska upphöra väljer stämman två likvidatorer. Samtidigt beslutas hur förbundets kvarvarande tillgångar ska användas.

Den 14 maj 2022 fattade stämman beslut om dessa stadgar.