Integritetspolicy

På Läromedelsförfattarna värnar vi om din personliga integritet. I vår integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kan använda dem. Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR) för EU/EES.

Vad är personuppgifter?

Med personuppgifter menas uppgifter såsom namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och all övrig information som på något sätt kan knytas till dig som enskild individ.

Med behandling av personuppgifter menas alla de åtgärder som utförs med personuppgifterna och avser allt från insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning till överföring och radering.

Vem är ansvarig för personuppgifterna?

Läromedelsförfattarna och Läromedelsförfattarna i Sverige är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som finns i förbundet/bolaget.

Vilka personuppgifter behandlar Läromedelsförfattarna?

För att Läromedelsförfattarna/LISAB ska kunna tillhandahålla service till sina medlemmar samt de tjänster som vi erbjuder icke medlemmar kommer vi att behandla personuppgifter.

De personuppgifter vi samlar in inkluderar:

 • för- och efternamn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, kontonummer samt eventuellt bolag du äger
 • all ytterligare information som du lämnar till oss i samband med att du kontaktar oss.

Insamling sker bland annat när:

 • du ansöker om medlemskap i Läromedelsförfattarna samt under den tid du är medlem
 • du registrerar dig för användarkonto på vår webbplats
 • du är rättighetshavare
 • du ansöker om stipendium, om priser och om bidrag
 • du erhåller ersättningar.

Uppgifterna sparas i vårt medlemsregister samt i vår databas och används för att tillhandahålla och administrera vår verksamhet gentemot dig. Vid insamling enligt ovan godkänner du att Läromedelsförfattarna använder dina personuppgifter för att bland annat:

 • skicka meddelanden till dig
 • hantera betalning av avgifter (medlemskap, kurser etc) samt hantera utbetalningar
 • tillhandahålla rådgivning
 • genomföra medlemsundersökningar
 • informera dig om arrangemang och annan aktuell information i utskick samt
 • förvalta, utveckla och testa våra digitala system.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

För att kunna ge service till våra medlemmar samt till icke medlemmar kommer vi att dela personuppgifterna med utomstående leverantörer som tillhandahåller administrativa och ekonomiska tjänster för vår räkning (personuppgiftsbiträden). Med dessa har vi personuppgiftsbiträdesavtal.

Läromedelsförfattarnas/LISAB:s behandling av personuppgifter kan komma att innebära att personuppgifter överförs till underleverantörer i länder utanför EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av lämpliga skyddsåtgärder.

Hur länge sparar vi personuppgifterna?

Medlemsregister och databas gallras regelbundet från inaktuella uppgifter eller uppgifter som inte längre behövs. För detta ändamål har vi utarbetade rutiner.

Läromedelsförfattarna/LISAB förbehåller sig att, efter avslutat medlemskap, behålla uppgifterna enligt följande:

 • Uppgifter gällande medlem som inte fått stipendium sparas i två år.
 • Uppgifter gällande medlem samt icke medlem som fått stipendium sparas tills samtliga registrerade verk är äldre än tjugo år, dock minst i två år.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Våra IT-system är lösenordskyddade för att säkerställa sekretess, integritet och säkerhet samt att endast behöriga har tillgång till dina personuppgifter.

Vilka är dina rättigheter?

Du har du rätt att på begäran få:

 • tillgång till- och information om dina personuppgifter (registerutdrag)
 • rättelse av felaktiga personuppgifter. Medlemmar ansvarar själva för att uppdatera sina uppgifter för att Läromedelsförfattarna ska kunna fullfölja sina åtaganden.
 • Läromedelsförfattarna tar inte ansvar för felaktiga angivna personuppgifter som hindar Läromedelsförfattarna att på ett korrekt sätt utföra sina åtaganden
 • få dina uppgifter raderade när personuppgifterna inte längre behövs
 • göra invändningar mot behandling av personuppgifter.

Kontakta oss

Vid frågor om personuppgiftshantering kontakta Läromedelsförfattarnas kansli på adm@laromedelsforfattarna.se.

Förändringar i integritetspolicyn

Läromedelsförfattarnas/LISAB:s integritetspolicy kan komma att justeras och den senaste versionen av vår integritetspolicy finns alltid på vår webbplats.  

Uppdaterad 2023-12-12