Organisation

Läromedelsförfattarna är en medlemsdriven intresseorganisation för författare av läromedel och kurslitteratur. Organisationen leds av en styrelse och har ett kansli som planerar verksamheten.

Organisationen i korthet

Läromedelsförfattarna består formellt av den ideella föreningen Sveriges Läromedelsförfattares förbund och aktiebolaget Läromedelsförfattarna i Sverige AB (Lisab). Lisab är organisationens servicebolag som ägs av Sveriges Läromedelsförfattares Förbund.

Du kan läsa mer om hur vi är organiserade i vår stadga. Stadgan är vårt främsta styrdokument för oss som förbund. Den anger bland annat vårt ändamål, hur vi är organiserade och regler kring medlemskap.

Styrelse

Läromedelsförfattarna leds av en förtroendevald styrelse som utses av årsstämman. Styrelsen består av sex till åtta ledamöter samt upp till två suppleanter. Information om sittande styrelse hittar du under kontakt, där du kan läsa mer om varje styrelseledamot.

Kansli

Läromedelsförfattarnas verksamhet planeras och utförs från organisationens kansli på Drottninggatan 61 i Stockholm. Du hittar kontaktuppgifter till alla som jobbar på kansliet under kontakt.

Årsstämma

Stämman är Läromedelsförfattarnas högsta beslutande organ. Här fattas beslut om verksamhetens inriktning och styrelsens sammansättning, och motioner och propositioner behandlas. För medlemmar är det ett viktigt tillfälle att få inblick i verksamheten samt möjlighet att påverka den. Ordinarie stämma ska hållas senast den 30 maj varje år.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning

I början av varje år sammanfattar vi föregående år genom en verksamhetsberättelse som läggs till stämmohandlingarna tillsammans med årsredovisningen. Här hittar du de senaste årens verksamhetsberättelser.

Samarbeten

Läromedelsförfattarna ingår i ett brett nätverk av organisationer, såväl nationellt som internationellt, där vi samarbetar kring gemensamma frågor. Upphovsrätt, författarvillkor, AI och läsning är några exempel på frågor där vi samarbetar med andra organisationer. Här hittar du alla organisationer vi är medlemmar i.