Hantering av upphovsrätts­intäkter

Hanteringen av rättighetsintäkter är en av förbundets viktigaste frågor. Hur dessa pengar ska komma upphovsrättsinnehavare till del finns reglerat i Lag om kollektiv förvaltning av upphovsrätt (2016:977). Våra allmänna principer är ett styrande dokument som stämman fattar beslut om varje år. De beskriver hur rättighetsintäkterna ska komma upphovspersoner till del och vilken annan verksamhet vi bekostar genom rättighetsintäkter i enlighet med lagen.

Allmäna principer

Allmänna principer för hantering av rättighetsintäkter (kopieringsersättning), avdrag från sådana, fördelning och inkomster av investeringar.

Hantering av upphovsrättsintäkter

Vi tillåter som huvudorganisation för läromedels- och kurslitteraturförfattare tidsbegränsade nyttjanden av rättigheter genom avtalslicenser. Bonus Copyright Access förhandlar och ingår licensieringsavtal för kopiering i skola, högskola, på arbetsplatser m.m. vilket årligen genererar rättighetsintäkter till oss.

Lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt (LKFU) reglerar hur rättighetsintäkter får användas och ställer krav på att vi redovisar principer för avdrag och fördelning, samt för investering och riskhantering. Med avdrag menas användningen av rättighetsintäkter som inte kan kopplas till en individuell rättsinnehavare. Med fördelning menas intäkter som kan kopplas till en enskild rättsinnehavare.

Den stora delen av rättighetsintäkter hanterar vi genom avdrag, eftersom kopiering av enskilda verk inte registreras i det svenska utbildningsväsendet. En mycket liten del av rättighetsintäkterna hanteras genom fördelning.

Dessa principer, som antas av stämman, redovisar hur vi använder rättighetsintäkterna genom våra principer för avdrag och fördelning – d.v.s. hur pengarna får användas, samt principer för investering och riskhantering – d.v.s. hur innestående pengar ska förvaltas. De allmänna principerna ger tillsammans med verksamhetsinriktning och rambudget medlemmarna inflytande över verksamheten och hanteringen av medlen.

Lagen säger att rättighetsintäkterna, d.v.s. kopieringsersättningen, ska förvaltas på ett omsorgsfullt sätt. Det tolkar vi som att vår verksamhet ska skötas kostnadseffektivt.

Principer för avdrag

Tjänster

Vi gör avdrag från rättighetsintäkterna för att stärka och gynna läromedelsförfattares kollektiva nytta. Tjänsterna tillhandahålls på rättvisa villkor vilket betyder att alla rättsinnehavare ska ha tillgång till tjänsterna.

Tjänsterna är:

Stipendier och priser

 1. Kopieringsstipendium
 2. Andra stipendier
 3. Priser

Upphovsrätt och rådgivning

 1. Avtalsgranskning
 2. Förhandling
 3. Upplysning om upphovsrättsliga frågor
 4. Bevakning av det upphovsrättsliga området
 5. Medlemskap i ALIS (Administration av litterära rättigheter i Sverige)

Utbildning och författargemenskap

 1. Kompetensutvecklande verksamhet
 2. Aktiviteter för författargemenskap
 3. Informationsarbete

Påverkan, opinionsbildning och kommunikation

 1. Politiskt påverkansarbete och opinionsbildning

Utveckling av forskning om läromedel

Förvaltningsavgifter

Förvaltningsavgifter dras av från rättighetsersättningarna för att täcka våra kostnader för att inkassera, fördela och betala ut ersättning.

Förvaltningsavgifterna är:

 1. Kanslikostnader
 2. Revision
 3. Styrelse
 4. Stämma
 5. Stipendieadministration

Principer för fördelning

Fördelning till kända rättsinnehavare hanteras för Läromedelsförfattarnas räkning av organisationen ALIS (Administration av litterära rättigheter i Sverige). Detta gäller bara rättighetsintäkter från kopiering som skett i Danmark (i Danmark måste varje lärare skriva upp vilken bok man kopierar ur). Allmänna principer för ALIS finns här https://www.alis.org/om-alis/alis-allmanna-principer/.

Principer för investering och riskhantering

Investeringar av rättighetsintäkter ska göras med lågriskprofil och utifrån ett etiskt och miljömässigt hållbarhetsperspektiv.