Publikationer och dokument

Rapporter och undersökningar

Framtidens lärare vill ha läromedel

Framtidens lärare vill ha läromedel 2023

En undersökning genomförd av Sveriges lärarstudenter och Läromedelsförfattarna med syfte att ta reda på hur lärarstudenter själva ser på sin utbildning och läromedel.

Läromedlets roll inom lärarutbildningar

Läromedlets roll inom lärarutbildningar 2023

En genomlysning utförd av Läromedelsförfattarna med syftet att öka kunskapen om i vilken grad och på vilket sätt som läromedel behandlas inom lärarutbildningen.

Framtidens läromedel

Framtidens läromedel – En analys av digitaliseringens påverkan på den svenska läromedelsmarknaden 2022

En analys genomförd av Läromedelsförfattarna med syfte att ta reda på digitaliseringens effekter på läromedelsmarknaden. Analysen har ett fokus på läromedelsförfattares roll i det upphovsrättsliga ekosystemet.

Forskning kring läroböcker

Changing texts – en internationell genomgång av forskning kring läroböcker och relaterat material (svensk sammanfattning) 2022

En internationell genomgång av forskning kring läroböcker och relaterat material som innehåller ett särkilt fokus på Sverige.

Röster om läromedel

Hur ska de annars lära sig? 1831 röster om läromedel

Vårdnadshavare och elever om läromedlens betydelse i svensk skola.

Kommunpolitikers syn på läromedel

Kommunpolitikers syn på läromedel 2021

Undersökning av Läromedelsförfattarna för att ta reda på lokalpolitikers syn på läromedel.

Vårdnadshavares syn på läromedel

Vårdnadshavares syn på läromedel 2021

Undersökning av Läromedelsförfattarna för att ta reda på vårdnadshavares syn på läromedel.

Ungas syn på läromedel

Ungas syn på läromedel 2020

Undersökning av Läromedelsförfattarna för att ta reda på hur unga ser på läromedel.

Läromedelssituationen i Sverie

Rätten till kunskap 2020

Undersökning av Läromedelsförfattarna, Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och elevorganisationerna för att ta reda på hur läromedelssituation ser ut i Sverige.

Remissvar

Remissvar över Skolverkets förslag på digitaliseringsstrategi för skolväsendet (U2022.03951)

Remisssvar över betänkandet SOU 2022:23 En oavvislig ersättningsrätt

Remissvar över Privatkopieringsersättningen i framtiden (SOU 2022:20)

Yttrande över promemorian Upphovsrätten på den digitala inre marknaden (Ds 2021:30)

Yttrande över Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap (SOU 2021:70)

Är du du intresserad av fler, äldre remissvar är du välkommen att kontakta kansliet, skriv till adm@laromedelsforfattarna.se

Påverkan