Medlemsdemokrati

Läromedelsförfattarna är en medlemsdriven intresseorganisation och stämman är vårt högsta beslutande organ där varje medlem äger en röst.

Stämma

Det är medlemmarna som genom stämman väljer styrelseledamöter och övriga förtroendevalda. Medlemmarna fastställer under stämman resultat- och balansräkning och avgör om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. Det är medlemmar som fastställer medlemsavgiften och vilka arvoden som förtroendevalda ska få. Stämman beslutar även om verksamhetsinriktning och rambudget. Utöver detta behandlar stämman ärenden och förslag genom motioner som medlemmar skriver till stämman, eller propositioner som styrelsen vill att stämman fattar beslut om.

2024 års ordinarie stämmohelg äger rum den 27-28 april i Stockholm, med stämmoförhandlingar på lördagen och konferensprogram på söndagen. Du hittar mer information i vårt kalendarium.

Handlingar för stämmor hittar du här.

Motion

En motion är ett förslag och bör därför innehålla ett förslag till beslut som du anser förändrar och förbättrar något i verksamheten i förbundet. Motioner är bra för ett förbund, de bidrar till en mer relevant verksamhet och ger nya idéer.

För dig som vill skriva en motion finns en checklista för hur du skriver här. Som stöd finns också verksamhetsberättelsen för 2022, som ger dig en överblick av verksamheten. Den hittar du här.

Sista dag för att lämna in motioner till 2024 års stämma har passerat.

Förtroendevalda

Inför en stämma arbetar valberedningen med att sätta samman sitt förslag på förtroendevalda i förbundet. Föreslå gärna dig själv eller någon du tycker skulle vara bra som förtroendevald i: styrelsen, stipendienämden eller som medlemsrevisor.

Valberedning

Valberedningen består av Hans Almgren, Kristina Asker sammankallande och Elza Dunkels. Vill du komma i kontakt med valberedningen? Skriv till kristina.asker@telia.com eller till adm@laromedelsforfattarna.se

Medlemsrevisorer

Medlemsrevisorer är Stig Ottosson och Björn Thunberg, thunbergb@gmail.com

Stipendienämndens medlemsledamöter

Stipendienämden består av medlemsledamöterna Eva Larsson och Tiia Ojala, samt delar av styrelsen.

Medlemskap
Nyheter

Rätt person på rätt plats

Vad gör en valberedning egentligen? Kristina Asker, sammankallande i Läromedelsförfattarnas valberedning, berättar om deras arbete. Medlemskap