Medlemsdemokrati

Läromedelsförfattarna är en medlemsdriven intresseorganisation och stämman är vårt högsta beslutande organ där varje medlem äger en röst.

Stämma

Det är medlemmarna som genom stämman väljer styrelseledamöter och övriga förtroendevalda. Medlemmarna fastställer under stämman resultat- och balansräkning och avgör om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. Det är medlemmar som fastställer medlemsavgiften och vilka arvoden som förtroendevalda ska få. Stämman beslutar även om verksamhetsinriktning och rambudget. Utöver detta behandlar stämman ärenden och förslag genom motioner som medlemmar skriver till stämman, eller propositioner som styrelsen vill att stämman fattar beslut om.

Vill du du skriva en motion? Klicka här för att få vägledning

Förtroendevalda

Valberedning

Valberedningen består av Karin Smed-Gerdin (sammankallande), Lena Hultgren och Ludvig Myrenberg. Vill du komma i kontakt med valberedningen? Skriv till  karin.smedgerdin@gmail.com eller till adm@laromedelsforfattarna.se

Medlemsrevisorer

Medlemsrevisorer är Stig Ottosson och Björn Thunberg, thunbergb@gmail.com

Stipendienämndens medlemsledamöter

Stipendienämden består av medlemsledamöterna Eva Larsson och Tiia Ojala, samt delar av styrelsen.

Vill du komma i kontakt med någon av de förtroendevalda i styrelsen eller någon av oss som arbetar på kansliet?

Klicka här för att komma till styrelsens och kansliets kontaktuppgifter.