Medlemsdemokrati

Läromedelsförfattarna är en medlemsdriven intresseorganisation och stämman är vårt högsta beslutande organ där varje medlem äger en röst.

Stämma

Det är medlemmarna som genom stämman väljer styrelseledamöter och övriga förtroendevalda. Medlemmarna fastställer under stämman resultat- och balansräkning och avgör om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. Det är medlemmar som fastställer medlemsavgiften och vilka arvoden som förtroendevalda ska få. Stämman beslutar även om verksamhetsinriktning och rambudget. Utöver detta behandlar stämman ärenden och förslag genom motioner som medlemmar skriver till stämman, eller propositioner som styrelsen vill att stämman fattar beslut om.

2023 års ordinarie stämma ägde rum den 6 maj i Stockholm. Stämmohandlingar hittar du här.

Förtroendevalda

Valberedning

Valberedningen består av Hans Almgren, Kristina Asker sammankallande och Elza Dunkels. Vill du komma i kontakt med valberedningen? Skriv till kristina.asker@telia.com eller till adm@laromedelsforfattarna.se

Medlemsrevisorer

Medlemsrevisorer är Stig Ottosson och Björn Thunberg, thunbergb@gmail.com

Stipendienämndens medlemsledamöter

Stipendienämden består av medlemsledamöterna Eva Larsson och Tiia Ojala, samt delar av styrelsen.

Medlem