Porträtt

Aline Tiderman och Anna Jansson

Gemensam frustration och föräldraledighet var startskottet för det som kom att bli ett lyckat samarbete. Möt Anna och Aline som skriver läromedel för att hjälpa pedagoger i förskolan.

Jag sitter i mitt kök med en dator som snart laddar ur och en kopp kaffe som har kallnat när jag ringer upp Aline Tiderman och Anna Jansson på Teams. Det är tidig eftermiddag en fredag i november och vi ska prata om läromedel i förskolan – något Anna och Aline är det närmaste experter på. Förutom att ha jobbat i förskola i över tio års tid skriver de läromedel tillsammans under namnet Små genier.

Det var när Anna började ett nytt jobb på en förskola 2010 som de lärde känna varandra. Aline jobbade redan på samma förskola sedan ett år tillbaka och det tog inte lång tid innan de märkte att de var likasinnade.

– Vi delade förhållningssätt till barnen och hade en gemensam barnsyn, säger de och det märks att de känner varandra väl – de fyller i varandras svar på ett självklart sätt.

Så föddes idén till Små genier

Både Anna och Aline visste tidigt att det var förskollärare de ville bli och de tycker att arbetet är både meningsfullt och roligt. Men att jobba inom förskolan innebär ofta mycket stress och ingen tid för att stanna upp och reflektera, och just så var det på den förskola de jobbade på tillsammans. Därför var det först när de båda var föräldralediga som de kunde ta ett steg tillbaka från verksamheten och reflektera över hur det var.

– Det var på den tiden då barngrupperna bara blev större och större och planeringstiden krympte. Det var en ganska kaosartad period, säger Aline och Anna instämmer.

De ställde sig frågan om det måste vara så här. Är det verkligen meningen att man som anställd på en förskola inte ska ha rätt förutsättningar att genomföra sitt uppdrag som pedagog? Det var då idén till Små genier föddes. Anna hade tidigare jobbat i en förskoleklass och den stora skillnaden var att där lade man inte ner lika mycket tid varje vecka på planering, eftersom de hade stöd i form av läromedel. Det gav de anställda möjlighet att vara mer närvarande i barngruppen. Så såg det inte ut på den förskola Anna och Aline jobbade på.

– Vi behövde uppfinna hjulet om och om igen. Hade vi haft läromedel hade vi kunnat lägga mer tid på att bedriva undervisning, där professionen som pedagog ju faktiskt ligger, säger Aline.

De upplevde att det fanns gott om fortbildning – som de också tycker är viktigt – men ont om material att använda i det dagliga arbetet.

– Vi visste vad vi skulle göra och vi visste varför, men hur skulle vi göra det? Vi bestämde oss för att skapa den röda tråden vi saknade, säger Anna.

Deras läromedel ger stöd och avlastning

Så skapades alltså Små genier där de idag ger ut böcker med förslag på undervisningstillfällen kopplade till läroplansmålen, så att pedagoger i förskolan kan få stöd och hjälp att bryta ner målen. Bland deras läromedel finns även faktabaserade böcker för de allra yngsta barnen, korta historier som innehåller enkla fakta. Varje historia avslutas med diskussionsfrågor för att pedagogen ska kunna läsa historien för barnen och sedan gå direkt in i ett boksamtal.

– Språkutveckling är alltid aktuellt i diskussioner om förskolan. Högläsning och diskussioner om det man läser är viktigt för den framtida läs- och skriv­inlärningen. Men för att ha boksamtal måste man som pedagog först skriva ner frågor att diskutera med barnen, vilket kräver att du har läst boken. Den tiden finns sällan, och där vill vi ge ett stöd, förklarar Aline.

Deras material har fått väldigt fin respons. Många pedagoger delar Annas och Alines upplevelse av förskolan, där tiden är knapp. En av alla kommentarer de har fått, som gjorde dem extra stolta, var en person som sa att hon tack vare deras läromedel äntligen får vara förskollärare.

Samtidigt lever en bild av läromedel som detaljstyrande och begränsade kvar i förskolans värld. Den bilden vill Anna och Aline få bort, de menar att deras läromedel ska ge stöd och avlastning samt att man som pedagog behåller sin kreativa frihet när man använder dem.

Jag frågar dem vad de har för planer för Små genier framöver, och för dem handlar det inte lika mycket om vad de producerar och säljer som vad de kan bidra med i samhället. Vi kommer snabbt in på visioner och drömmar snarare än praktiska och faktiska planer.

– Vi vill nå ut till ännu fler för att ge alla barn en rättvis start. Vi hoppas att synen på läromedel i förskolan ska förändras. Det ger så mycket för såväl pedagogerna som för barngrupperna, säger Aline.

Motion om ökad fokus på förskolan

På Läromedelsförfattarnas stämma 2022 lämnade de två vännerna in en gemensam motion där de önskade ett ökat fokus på förskolan – ett resultat av en irritation som uppstått efter att Aline hade mejlat förbundet tidigare. Hon hade uppmanat till att använda mer inkluderande begrepp i sociala medier, men upplevde varken att hon fick något bra svar eller såg någon förändring.

– Jag sa till Anna att vi måste ändra på det här! Då tänkte vi att en motion har mer slagkraft, säger Aline.

– Det är vårt sätt att försöka skapa en mer likvärdig förskola. Förhoppningsvis kan man vara med och påverka på något hörn i alla fall, lägger Anna till.

Just likvärdigheten är obefintlig i svensk förskola förklarar de. Medan skolan länge har haft läromedel har förskolan inte ens haft en läroplan. Läroplanen för förskolan kom 1998 och begreppet undervisning kom inte förrän 2018.

– Eftersom synen på förskolan som en skolform är så pass ny finns inte traditionen med läromedel på samma sätt. Därför måste vi börja medvetandegöra det hos folk. Vi vill göra så att barnen åtminstone får en minimumkvalitetsnivå. Det är i förskolan man kan ge barnen den schyssta starten de behöver för att de sedan ska kunna lyckas i skolan. Det är en så viktig skolform som måste lyftas ännu mer, säger Aline.

Anna lägger till att förskolan dessutom har flera olika yrkeskategorier. Ett arbetslag består ofta av förskollärare, barnpedagoger och ibland till och med outbildad personal – andelen outbildad personal ökar också. Det tror hon gör att läromedel blir ännu viktigare.

– Vi vill ge stöd till all personal i förskolan, så att alla kan känna att de vet vad de ska göra, säger hon.
Och det är just stödet till alla pedagoger och övrig förskolepersonal som är det återkommande samtalsämnet under hela vår intervju.

– Vi tycker att alla som jobbar i förskolan är fantastiska på det de gör! De förtjänar mer lugn och ro, och vi vill hjälpa dem, avslutar Aline.

Det här är ett medlemsporträtt ur vår tidning Manus (nr 4, 2023).

Medlemskap