Upphovsrätt för läromedelsförfattare

Som läromedelsförfattare får du förr eller senare anledning att fundera över upphovsrättsliga frågor. I vänstermenyn följer en grundläggande redogörelse för upphovsrätten och det skydd som upphovsrätten erbjuder läromedelsförfattare och andra upphovspersoner.

Samverkan nationellt och internationellt

För att upprätthålla en modern upphovsrättslagstiftning vars viktigaste uppgift är att skydda upphovspersonernas skapande verk och alster krävs samverkan såväl nationellt som internationellt. Under det senaste decenniet har flera förändringar skett i vår upphovsrättslag. Många av förändringarna är föranledda av Sveriges medlemskap i EU. Medlemskapet innebär bl.a. att samma rättsskydd ska beredas varje EU-medborgare oavsett var hen befinner sig i unionen.

Med hänsyn till att upphovsrätten inte känner några geografiska gränser är en harmonisering av internationella regler en förutsättning för ett fullgott skydd för upphovspersonen. Av samma anledning är allt internationellt arbete av största betydelse och för att inte den internationella handeln och övrigt internationellt utbyte ska ske på bekostnad av upphovspersonen har internationella konventioner skapats som uppställer minimikrav för nationerna att uppfylla. Den konvention på upphovsrättens område som vunnit störst utbredning är Bernkonventionen.

Nedan finns länkar till bra och viktiga statliga webbplatser som rör författarskap, moms, upphovsrätt och företagsformer.

Verksamt: Författare eller förläggare
Du som funderar på att ge ut en bok tänker kanske i första hand på att skicka manus till ett etablerat förlag. Alternativ kan vara att starta ett eget förlag eller att ge ut e-böcker.

Skatteverket: Moms inom kulturområdet

Patent-och Registreringsverket: Om upphovsrätt

Bolagsverket: Att välja företagsform för författarverksamheten

Upphovsrättslagen finns i sin helhet i databasen Rättsnätet