Styrelse

Läromedelsförfattarna leds av en förtroendevald styrelse som väljs av medlemmarna vid förbundets stämma. Nuvarande styrelse valdes av stämman 2021.

Ordförande

 

Per Kornhall, Uppsala

per.kornhall@laromedelsforfattarna.se

Fil.dr. leg. gymnasielärare, fristående skolexpert och författare, fd. universitetslektor, undervisningsråd på Skolverket och kommunal skolstrateg. Är svensk representant i EU- kommissionens nätverk av oberoende skolexperter samt sitter i redaktionskommittén the European Toolkit for Schools.

Vice ordförande

Pia Cederholm, Rimbo

piacederholm@telia.com

Leg. ämneslärare, fil.kand. i pedagogik, fil.mag. i utbildningsvetenskap, doktorand i didaktik och lärarutbildare vid Uppsala universitet. Har skrivit läromedel i svenska för gymnasiet.

Ledamöter

Eva Hedencrona_foto privat_w.jpg

Eva Hedencrona, Göteborg

hedencrona@hotmail.com

Förstelärare i svenska på Hvitfeldtska gymnasiet och arbetar deltid som projektledare på Sverigekontakt. Har arbetat som rektor, lärare inom kommunal vuxenutbildning samt som universitetsadjunkt i svenska och engelska på Högskolan Väst och på Göteborgs universitet. Hon skriver läromedel i svenska, svenska som andraspråk och engelska.

Britt-Marie Lidesten, Uppsala

britt-marie.Lidesten@bioresurs.uu.se

Tidigare gymnasielärare och föreståndare för Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik vid Uppsala universitet, med uppdrag att ge stöd och inspiration till lärare i biologi/NO – från förskola till gymnasieskola/vuxenutbildning. Skriver läromedel inom biologi för grundskola och gymnasium.

Annika Staaf, Malmö

annika.staaf@mau.se

Jur.kand., fil.dr, docent i socialt arbete med inriktning rättsvetenskap, undervisar i flera juridiska ämnen – företrädesvis med förvaltningsrättslig inriktning. Annika är aktiv läromedelsförfattare med flertalet böcker inom juridiska ämnesfält riktade mot professionsutbildningar inom universitets- och högskolesektorn såsom till exempel kurslitteratur i förvaltningsrätt, kommunalrätt, mänskliga rättigheter, socialrätt och kriminalvård.

Conny Welén foto privat webb.jpg

Conny Welén, Trosa

connywelen@gmail.com

Har arbetat som förlagsredaktör på Liber och Natur & Kultur i 10 år samt är utbildad högstadielärare i matematik/naturvetenskap. Är aktiv som läromedelsförfattare i matematik för mellanstadiet och högstadiet. Arbetar som IKT-strateg med insyn i hur digitaliseringen av skolan ser ut, hur den påverkar marknaden, undervisningen och författares upphovsrätt.

Lena Wennberg Trolleberg, Columbus/Indiana, Södertälje

lena.trolleberg@gmail.com

Leg. ämneslärare i engelska/franska med erfarenhet från grundskola - förstelärare i moderna språk på högstadiet, komvux - ämneslärare samt samordnare på grundläggande vuxenutbildning, och gymnasium.

Christina Öberg, Örebro/Linköping

christina.j.e.oberg@gmail.com

Professor, Tekn-dr, Ek mag. Professor vid Örebro och Karlstad universitet samt associerad till Forskningsinstitutet Ratio och Leeds Universitet. Styrelseledamot, förutom i Läromedelsförfattarna, i Nordisk Företagsekonomisk Förening, Centrum för Tjänsteforskning, två privatägda aktiebolag samt ingår i ledningsgruppen för forskarskolan MIT. Skriver läromedel för gymnasium och högskola nationellt och internationellt i marknadsföring och ekonomistyrning.

Suppleanter

Richard Hultén, Enskede

Arbetar på avdelningen för forskning och utveckling och på Medioteket i Stockholms stad. Han har arbetat som lärare i 25 år i årskurserna F-3. Han skriver läromedel i svenska (f-3) för Gleerups förlag.

Mikael Pauli, Danderyd

Domarutbildad jurist och ämnesråd i Regeringskansliet samt vice ordförande i Reklamombudsmannens opinionsnämnd. Har under flera år undervisat bland annat på juristutbildningen vid Stockholms universitet och vid Domstolsakademin. Han skriver läromedel i juridik för gymnasiet och universitetet.