Motion - checklista

En motion är ett förslag och bör därför innehålla ett förslag till beslut som du anser förändrar och förbättrar något i verksamheten i förbundet. Motioner är bra för ett förbund, de bidrar till en mer relevant verksamhet och ger nya idéer.

Vad ska finnas med i en motion?

En motion bör vara uppställd så här:

  1. Rubrik
  2. Bakgrund
  3. Problembeskrivning
  4. Förslag till beslut
  5. Vem står bakom motionen.

 

  1. Rubriken bör vara informativ och tydlig. Den ska svara på frågan: Vad handlar motionen om?
  2. I bakgrunden bör du sammanställa den bakgrundsfakta som är viktig i sammanhanget. Fundera över frågan: Vad behöver alla veta för att kunna ta ställning till din motion? Här är det bra om du försöker vara så objektiv som möjligt och lägga fram fakta och statistik. Kansliet kan vid behov och i möjligaste mån bistå med information du behöver för att kunna skriva motionen.
  3. I problembeskrivningen bör du berätta vad du vill påverka eller ändra på och varför. Svara på frågan: Vad är anledningen till mitt förslag?
  4. Skriv ett förslag till beslut, för att lösa problemet. Det bör formuleras i en så kallad ”att-sats”. ”Jag föreslår att: och här skriver du ditt förslag till beslut” Lämna om möjligt även förslag på riktlinjer för genomförandet samt alternativa lösningar.
  5. Ange vem eller vilka som står bakom. Du behöver inte skriva motionen ensam utan flera medlemmar kan skriva tillsammans.

Var och när lämnar jag in min motion?

När du skrivit din motion skickar du den till adm@laromedelsforfattarna.se senast åtta veckor före stämman. Inför ordinarie stämma 2021 blir det senast 27 februari.

Vad händer med min motion när jag lämnat in den?

Styrelsen kommer att svara på din motion genom att skriva ett yttrande. Styrelsen kan svara att stämman bör bifalla ditt förslag om de håller med dig eller att stämman bör avslå ditt förslag om de inte håller med dig. Styrelsen kan också skriva att motionen är besvarad, det görs till exempel om ditt förslag rör något som redan genomförs i verksamheten eller om någon annan punkt på stämmans dagordning tar hand om samma fråga.

Två veckor innan stämman skickas handlingarna ut till alla anmälda och i dem ingår då din motion och styrelsen yttrande.