Stämma

Läromedelsförfattarna är en medlemsdriven intresseorganisation och stämman är vårt högsta beslutande organ där varje medlem äger en röst.

Det är medlemmarna som genom stämman väljer styrelseledamöter och övriga förtroendevalda. Medlemmarna fastställer under stämman resultat- och balansräkning och avgör om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. Det är medlemmar som fastställer medlemsavgiften och vilka arvoden som förtroendevalda ska få. Stämman beslutar även om verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer. Utöver detta behandlar stämman ärenden och förslag genom motioner som medlemmar skriver till stämman, eller propositioner som styrelsen vill att stämman fattar beslut om.

Nästa ordinarie stämma är den 24 april 2021.

Verksamhetsberättelser och årsredovisningar

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2019, (36 mb, öppnas i nytt fönster)

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2018 (34,8 mb, öppnas i nytt fönster)

Handlingar

Extra stämma 2-9 juni 2020

Protokoll extra stämma 2-9 juni 2020, öppnas i nytt fönster

Tidigare stämmohandlingar

Vill du ha handlingar eller stämmoprotokoll för tidigare år, kontakta kansliet: adm@laromedelsforfattarna.se.