Stämma

Läromedelsförfattarna är en medlemsdriven intresseorganisation och stämman är vårt högsta beslutande organ där varje medlem äger en röst.

Det är medlemmarna som genom stämman väljer styrelseledamöter och övriga förtroendevalda. Medlemmarna fastställer under stämman resultat- och balansräkning och avgör om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. Det är medlemmar som fastställer medlemsavgiften och vilka arvoden som förtroendevalda ska få. Stämman beslutar även om verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer. Utöver detta behandlar stämman ärenden och förslag genom motioner som medlemmar skriver till stämman, eller propositioner som styrelsen vill att stämman fattar beslut om.

Inför en aktuell stämma publiceras här stämmohandlingar. Nästa ordinarie stämma är våren 2021.

Verksamhetsberättelser och årsredovisningar

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2019, (36 mb, öppnas i nytt fönster)

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2018 (34,8 mb, öppnas i nytt fönster)

Handlingar

Extra stämma 2-9 juni 2020

Protokoll extra stämma 2-9 juni 2020, öppnas i nytt fönster

Dagordning till den extra stämman 2-9 juni 2020, öppnas i nytt fönster

Valberedningens förslag till extra stämman 2020, öppnas i nytt fönster

Proposition 1 Styrelsens förslag om att återgå till att ha stämma varje år Kompletterad 200520, öppnas i nytt fönster

Proposition 2 Styrelsens förslag om att minska förbundets sparade kapital och justera stipendiemodellen, öppnas i nytt fönster

Styrelsens kommentarer till propositionerna_extra stämman 2-9 juni 2020

Tidigare stämmohandlingar

Vill du ha handlingar eller stämmoprotokoll för tidigare år, kontakta kansliet: adm@laromedelsforfattarna.se.