Stämma

Läromedelsförfattarna är en medlemsdriven intresseorganisation och stämman är vårt högsta beslutande organ där varje medlem äger en röst.

Det är medlemmarna som genom stämman väljer styrelseledamöter och övriga förtroendevalda. Medlemmarna fastställer under stämman resultat- och balansräkning och avgör om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. Det är medlemmar som fastställer medlemsavgiften och vilka arvoden som förtroendevalda ska få. Stämman beslutar även om verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer. Utöver detta behandlar stämman ärenden och förslag genom motioner som medlemmar skriver till stämman, eller propositioner som styrelsen vill att stämman fattar beslut om.

Extra stämma 11-15 november 2021

11-15 november höll vi en digital extra stämma. Ärendet var en andra läsning av förslaget på nya stadgar som stämman 2021 beslöt om. Utfallet blev att stadgan röstades igenom även i den andra läsningen, vilket innebär att vi nu har en ny stadga. Den nya stadgan publiceras på webben när protokollet är klart.

Handlingar extra stämma 11-15 november (pdf).

Ordinarie stämma 24 april 2021

Den 24 april ägde vår ordinarie stämma rum. Handlingarna till stämman samt protokoll från stämman kan du ta del av nedan.

Handlingar för stämma 2021 (pdf)

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2020 (pdf)

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2019 (pdf)

Protokoll stämma 2021 (pdf)