Stämma

Läromedelsförfattarna är en medlemsdriven intresseorganisation och stämman är vårt högsta beslutande organ där varje medlem äger en röst.

Det är medlemmarna som genom stämman väljer styrelseledamöter och övriga förtroendevalda. Medlemmarna fastställer under stämman resultat- och balansräkning och avgör om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. Det är medlemmar som fastställer medlemsavgiften och vilka arvoden som förtroendevalda ska få. Stämman beslutar även om verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer. Utöver detta behandlar stämman ärenden och förslag genom motioner som medlemmar skriver till stämman, eller propositioner som styrelsen vill att stämman fattar beslut om.

Ordinarie stämma 24 april 2021

Vi hälsar dig som medlem varmt välkommen till Läromedelsförfattarnas ordinarie stämma den 24 april.

Styrelsen har sett över våra styrande dokument och uppdaterat dessa. Till stämman lägger styrelsen fram förslag på uppdaterade stadgar och allmänna principer, för er att rösta om. Utöver det kommer vi att behandla tidigare stämmobeslut och den extra stämmans beslut om återgång till stämma varje år. Som vid alla stämmor ska vi även förrätta val, väcka frågan om ansvarsfrihet, behandla eventuella motioner, och allt det som tillhör en organisations inre liv.

Mer information om vad som kommer att tas upp på stämman finns i handlingarna.

Handlingar

Stämma 2021 (pdf)

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2020 (pdf)

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2019 (pdf)

Eftersom stämman är digital så kommer presentationerna inför besluten att hållas korta. Vi vill därför be dig att läsa handlingarna extra noga innan stämman.

Dag och tid

Stämman hålls lördagen den 24 april, kl. 13.00- ca 17.00.
Anmälningstiden gick ut den 27 mars, men det möjligt att göra efteranmälningar fram till den 23 april kl.13.00. Du anmäler dig i formuläret här.

Var och hur

Stämman är digital och kommer att hållas i videomötestjänsten Zoom och i omröstningsverktyget Suffra.

Manual

Manualen visar hur stämman går till och vad du behöver göra.

Manual för mötesverktygen Suffra och Zoom (pdf)

Förberedelsetillfällen: 18 april och 20 april

Under dessa tillfällen går vi, tillsammans med föreslagen mötesordförande/teknisk mötesledare, igenom hur stämman kommer att gå till. Vi vill uppmuntra dig att delta på någon av dem för att undvika tekniska problem i möjligaste mån under stämman. Du behöver inte anmäla dig till de förberedande tillfällena.

Mer information finns i manualen.

Välkommen!