Stadga

Stadgan är vårt främsta styrdokument för oss som förbund. Den anger bland annat vårt ändamål, hur vi är organiserade och regler kring medlemskap.

§ 1 Förbundets namn och ändamål

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, bildat 1960, är huvudorganisation för läromedelsförfattare i Sverige, och har som ändamål att tillvarata ideella och ekonomiska intressen för upphovspersoner till verk som kan användas i undervisningssammanhang.

Förbundet har fullmakt att ingå avtal om användning av medlemmarnas offentliggjorda verk eller närstående rättigheter. Denna fullmakt omfattar även rätt att ingå avtal om inkassering och fördelning av ersättningar i avtalslicenssammanhang enligt upphovsrättslagen.

Förbundet kan upplåta sina rättigheter enligt ovan till ett av förbundet helägt aktiebolag. Rättigheter kan även i konkreta licensieringssituationer upplåtas till en kollektiv rättighetsförvaltningsorganisation, en så kallad collecting society.
Förbundet ska ge upphovspersonerna möjlighet att erhålla författarstipendier.

Förbundet ska bedriva informationsverksamhet i syfte att främja användningen av upphovspersonernas verk.

§ 2 Förbundets säte

Förbundet har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Medlemskap

Den som har utarbetat i Sverige offentliggjort verk som kan användas i undervisningssammanhang, kan efter ansökan hos och beslut av styrelsen bli medlem i förbundet.

Tvist om medlemskap avgörs av stämman.

Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar förbundet eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan uteslutas av styrelsen.

För rösträtt på stämma krävs att årsavgiften är betald. Den som inte har betalat årsavgiften avförs som medlem. Efter ny ansökan kan vederbörande återfå sitt medlemskap.

Person som gjort förbundet särskild tjänst kan av styrelsen utses till hedersmedlem.

§ 4 Stämma

Stämman är förbundets högsta beslutande organ. Ordinarie stämma ska hållas senast den 30 april vartannat år från och med 2017.

Kallelse sker via e-post eller postalt brev till medlemmarna och utsänds senast elva veckor i förväg. Styrelsen ska i kallelsen ange villkor för anmälan till och deltagande på stämman.

Beslut fattas med enkel majoritet bland de deltagande, där ej annat stadgas. Varje medlem äger en röst. Röstning genom fullmakt är ej tillåten. Omröstning är öppen utom vid val.

Om antalet föreslagna är lika med antalet platser, kan val ske med acklamation. Val förrättas i annat fall genom sluten omröstning.
Vid lika röstetal skiljer lotten.

Protokoll ska föras över beslut och reservationer.

Stämman ska
a) välja ordförande, sekreterare och justerare för stämman
b) fastställa om stämman blivit behörigen utlyst
c) ta del av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
d) ta del av revisorernas berättelse
e) fastställa resultat och balansräkning
f) avgöra frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
g) behandla de ärenden som styrelsen beslutat att förelägga stämman
h) behandla motioner, som skriftligen föreslagits av medlem senast åtta veckor
före stämman
i) fastställa årsavgift
j) fastställa arvoden till styrelsens ledamöter och förbundets revisorer
k) besluta om verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer
l) besluta om antal styrelseledamöter samt
företa stadgeenliga val av ordförande,
styrelseledamöter, revisorer och valberedning

Handlingar till ovanstående punkter ska utsändas senast två veckor före stämman. Till eventuella motioner ska fogas styrelsens yttranden.

Anställda inom förbundet äger rätt att yttra sig på stämman.

§ 5 Extra stämma

Mellan ordinarie stämmor äger styrelsen rätt att utlysa extra stämma. Extra stämma ska även hållas inom sex veckor, om det skriftligen begärs av minst femtio förbundsmedlemmar eller av revisorerna.

En extra stämma kan endast besluta i de frågor som den har sammankallats för. Kallelse sker via e-post eller postalt brev till medlemmarna och utsänds senast tre veckor före stämman. Övriga handlingar senast tio dagar i förväg.

§ 6 Valberedning

Valberedning väljs för två år. Den består av tre personer, varav en är sammankallande.

Valberedningen ska senast sex veckor före stämman framlägga förslag till de val som ska förrättas vid stämman. Dessa förslag ska finnas med i handlingarna till stämman.

§ 7 Styrelsens och arbetsutskottets sammansättning

Förbundet leds av en styrelse som består av sex–åtta ledamöter. Styrelsen har hand om förbundets angelägenheter enligt de riktlinjer som stämman beslutat. Styrelsen fastställer tid och plats för stämma.

Styrelsen utser den som ska företräda förbundets aktier vid bolagsstämma i av förbundet helägt dotterbolag (§ 1).

Styrelsen kan som stödjande medlem anta person som ej är kvalificerad för medlemskap men som på andra grunder har nära relationer till förbundet. Stödjande medlem erlägger medlemsavgift och har möjlighet att delta i förbundets aktiviteter men har inte närvarorätt på stämman.

Styrelsens ordförande och övriga ledamöter väljs av stämman för två år.

Styrelsen konstituerar sig själv och utser inom sig vice ordförande.

Styrelsens arbetsutskott består av ordföranden, vice ordföranden samt en eller två övriga ledamöter som styrelsen utser inom sig.

§ 8 Styrelsens och arbetsutskottets sammanträden

 • Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre ledamöter så begär.
 • Styrelsen kan besluta då minst fyra ledamöter är närvarande om styrelsen består av sex ledamöter, eller då minst fem ledamöter är närvarande om styrelsen består av fler än sex ledamöter.
 • Beslut fattas med enkel majoritet. All omröstning är öppen. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
 • Styrelsens förvaltningsansvar sträcker sig till och med stämman.
 • Arbetsutskottet bereder styrelseärenden samt beslutar i de frågor som styrelsen delegerar till utskottet.
 • Över styrelsens och arbetsutskottets beslut ska föras protokoll utvisande vilka som har deltagit i beslutet samt gjorda reservationer.
 • Protokoll ska justeras av ordföranden och en för varje sammanträde utsedd ledamot samt därefter utsändas till styrelsens ledamöter och till revisorerna.
 • Styrelsen ska senast den 31 mars till revisorerna överlämna verksamhetsberättelse inklusive bokslut för verksamheten under det gångna kalenderåret.

§ 9 Stipendienämndens sammansättning

Nämnden består av ordförande och ytterligare fyra–sex ordinarie ledamöter.

Nämndens ordförande och övriga ledamöter utses av styrelsen och har en mandattid på två år. Ledamöterna väljs så att minst två ledamöter har ett år kvar av sin mandattid.

Högst två av nämndens ledamöter får samtidigt ingå i SLFF:s styrelse.

§ 10 Revisorer

En auktoriserad revisor samt två medlemsrevisorer väljs av stämman för två år.

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper samt avge skriftlig berättelse över sin granskning av föregående års förvaltning och räkenskaper.

§ 11 Stadgeändring

Förslag till stadgeändring kan läggas fram till stämman av styrelsen genom proposition eller av enskilda medlemmar genom motion.

Motioner ska föreläggas stämman med styrelsens yttrande och förslag. I underlaget till stämman ska den aktuella regleringen i stadgan beskrivas och vad ändringsförslaget innebär.

Beslut om stadgeändring ska för att vara giltigt fattas enhälligt av ordinarie stämma eller av två på varandra följande stämmor, med minst två månaders mellanrum.

För stadgeändring krävs vid det andra beslutet att minst två tredjedelar av de i beslutet deltagande medlemmarna stödjer förslaget.

§ 12 Förbundets upphörande

Beslut om förbundets upphörande fattas i samma ordning som beslut om stadgeändring. Vid beslut om att förbundet ska upphöra väljer stämman två likvidatorer. Samtidigt beslutas hur förbundets kvarvarande tillgångar ska användas.


 • antagna vid årsmötet 1984-03-17,
 • med revidering av §§ 5 och 8 vid extra årsmötet 1991-11-09,
 • revidering av §§ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 och 12 vid årsmötet 1994-03-19,
 • revidering av samtliga paragrafer vid årsmötet 2002-03-16 och extra årsmötet 2002-10-05,
 • revidering av §§ 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12 samt ny § 9 vid årsmötet 2006-03-25 och årsmötet 2007-03-24 samt extra årsmöte 2007-10-06,
 • revidering av §§ 1 och 3 samt § 4 h) och l) vid årsmötet 2011-04-09 samt vid årsmötet 2012-04-21,
 • revidering av § 4, första stycket andra meningen, vid extra årsmötet 2012-11-10 och vid årsmötet 2013-04-20.
 • tillägg av ett andra och ett tredje stycke i § 1, revidering av §§ 7, 8 och 9 vid årsmötet 2014-04-26 och vid extra årsmötet 2014-10-18.
 • revidering av samtliga paragrafer vid extra årsmöte 2016-11-12 (i en första läsning) och vid årsmötet 2017-04-22 (i en andra läsning).