Hantering av upphovsrättsintäkter

Hanteringen av kopieringsersättningar är en av förbundets viktigaste frågor. Hur dessa pengar ska komma upphovsrättsinnehavare till del finns reglerat i Lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt (2016:977). Våra allmänna principer är ett styrdokument som stämman fattade beslut om 2018. De beskriver hur kopieringsersättningen ska komma upphovspersoner till del och vilken annan verksamhet vi bekostar genom kopieringsersättningen i enlighet med lagen.

Allmänna principer för hantering av upphovsrättsintäkter

Antagna vid stämman 180406

 • Upphovsrättsintäkter som inkommer till Sveriges Läromedelsförfattares Förbund eller till förbundets servicebolag Läromedelsförfattarna i Sverige AB ska fördelas ut till enskilda upphovspersoner som är läromedelsförfattare.
 • Fördelningen ska enligt den avtalslicens som Sveriges Läromedelsförfattares Förbund eller Läromedelsförfattarna i Sverige AB utlöser ske likvärdigt, till upphovspersoner som är medlemmar och till upphovspersoner som inte är medlemmar.
 • Fördelningen ska ske efter ansökan av upphovsperson som har författat läromedel.
 • Som underlag för fördelningen ska regelbundna statistiska undersökningar användas, för att säkra att fördelningen bygger på fakta.

Allmänna principer för avdrag från rättighetsintäkter och från inkomster från investeringar av sådana intäkter

 • Avdrag får göras från rättighetsintäkterna för dokumenterade och befogade förvaltningskostnader. Avdragen får inte överstiga de faktiska kostnaderna.
 • Andra avdrag – för utbildningsrelaterade, kulturella och sociala ändamål – får göras och dessa avdrag ska ha ett tydligt likvärdigt samband med de tjänster som Sveriges Läromedelsförfattares Förbund eller Läromedelsförfattarna i Sverige AB tillhandahåller upphovspersonerna och vara rimliga samt bestämmas på sakliga grunder.
 • Avdrag kan göras från inkomster som härrör från investeringar av rättighetsintäkter.

Allmänna principer för användning av medel som inte kan fördelas

 • När tre år har förflutit från det år då en viss rättighetsintäkt samlats in utan att upphovspersonen har kunnat anträffas, trots att rimliga åtgärder har vidtagits för att finna den upphovsperson som är berättigad till ersättning, får dessa pengar användas för utbildningsrelaterade, sociala och kulturella ändamål i verksamheten.
 • Ersättningen ska då användas likvärdigt, till upphovsperson som är medlem och upphovsperson som inte är medlem, utifrån den avtalslicens som Sveriges Läromedelsförfattares Förbund eller Läromedelsförfattarna i Sverige AB utlöser.

Allmän investerings- och riskhanteringsstrategi

 • Investeringar av rättighetsintäkter ska göras med tydlig lågriskprofil.
 • Investeringarna ska göras utifrån ett etiskt och miljömässigt hållbarhetsperspektiv.