Anpassning av DSM-direktivet

Under våren 2019 antog EU ett nytt upphovsrättsdirektiv, DSM-direktivet (Digital Single Market), och nu fortsätter processen med anpassa direktivet till svensk rätt. Här ges en kort inblick i vad direktivet innebär och vad som händer nu.

Direktivet syftar till att harmonisera upphovsrätten inom EU med särskilt fokus på användning av upphovsrättsligt skyddat material i digital miljö. Direkt efter att direktivet klubbades igenom i EU påbörjades den svenska processen med att implementera direktivet i svensk rätt. Arbetet leds av Justitiedepartementet och ska vara klart senast den 7 juni 2021. För att inhämta synpunkter och feedback har Justitiedepartementet satt ihop en referensgrupp där bland andra Läromedelsförfattarna ingår. 

Vad innebär det nya direktivet?

Direktivet skapar bättre förutsättningar för författare och andra upphovspersoner när de ska ingå avtal rörande sina böcker eller verk. Det finns bland annat en princip om att upphovspersoner ska ha rätt till lämplig och proportionerlig ersättning och att motparten ska vara transparent med hur verken utnyttjas. Kopplat till detta har upphovspersonen en rätt att omförhandla avtal där ersättningen är oproportionellt låg. Det finns också regler som ger upphovspersoner rätt att i vissa fall ta tillbaka rättigheterna till sina verk om de inte utnyttjas i tillräcklig omfattning.

Alla dessa bestämmelser bidrar till att jämna ut balansen mellan upphovspersoner och andra parter på marknaden. Författare till läromedel och kurslitteratur får tydligare rättigheter samt anpassade verktyg för att komma åt oegentligheter i avtal.

En annan nyhet i direktivet är skyddet för den nordiska avtalslicensmodellen, en smidig lösning som gör det möjligt att kopiera lagligt. I Sverige är det Bonus Copyright Access som, å bland andra Läromedelsförfattarnas vägnar, tecknar avtal med skolor, lärosäten, arbetsplatser etc. På så vis slipper tillstånd sökas från varje individuell upphovsperson.

Vad händer nu?

Det är viktigt att i lagstiftningsarbetet föra fram upphovspersonernas perspektiv för att inte riskera en alltför "svag" svensk implementering. Vi har en unik möjlighet att få till en mer balanserad och rättvis marknad för upphovsrättsskyddat material, något som gynnar både upphovspersoner och samhället i stort.

Författare ska kunna få skälig ersättning för sitt arbete och vi behöver författare till läromedel och kurslitteratur om vi ska kunna tackla de utmaningar som skolan står inför.
Läromedelsförfattarna är engagerade i processen på flera sätt. Vi är som tidigare nämnt med i Justitiedepartementets referensgrupp där vi har möjlighet att framföra synpunkter direkt till de som ansvarar för implementeringen. Vi samverkar också inom ramen för KLYS* upphovsrättsliga nätverk för att tillsammans få en starkare röst i diskussionerna.

Vi för även en dialog internationellt, bland annat deltog vår ordförande och jag i ett nordiskt möte i Köpenhamn den 11 november. Det var en mycket nyttig träff där vi fick tillfälle att utbyta erfarenheter av lagstiftningsarbetet i våra grannländer.

Har du frågor om DSM-direktivet skriv gärna till förbundets rådgivning på adress radgivning@laromedelsforfattarna.se

Johan Ingildsen-Olsson
förbundsjurist

Artikeln har tidigare publicerats i tidskriften Manus nr 4, 2019.