Samarbetsorganisationer

Läromedelsförfattarnas arbete med att värna upphovsrätten och författarvillkoren görs i samarbete med flera organisationer och nätverk, nationellt såväl som internationellt.

Upphovsrättsorganisationer

Bonus Copyright Access

Bonus Copyright Access är en kollektiv förvaltningsorganisation, en så kallad collecting society, som på uppdrag av Läromedelsförfattarnas servicebolag (LISAB) tillsammans med 13 medlemsorganisationer inom litteratur-, press-, bild- och notområdet, tar tillvara organisationernas gemensamma intressen inom utbildningsområdet.

Bonus Copyright Access har uppdraget att förhandla avtal och licensiera rättigheter kollektivt för medlemsorganisationernas räkning. Det sker med stöd i lag genom en så kallad avtalslicens. Avtalen ger skolor, företag, myndigheter och organisationer rätt att kopiera och dela upphovsrättsligt skyddat material.
Kopieringsersättningen som Bonus Copyright Access inkasserar genom avtalen fördelas sedan på grundval av statistiska undersökningar till fem olika fördelningsgrupper: läromedelsgruppen, bokgruppen, bildgruppen, pressgruppen och notgruppen.

Kopieringsersättningen för läromedelsförfattarna i Sverige betalas sedan ut i form av författarstipendier inom ramen för de regler som gäller för avtalslicenser i upphovsrättslagen.

På Bonus Copyrights Access webbplats kan du läsa om deras verksamhet: www.bonuscopyright.se

Copyswede

Copyswede är en kollektiv förvaltningsorganisation, en så kallad collecting society, som på uppdrag av Läromedelsförfattarna tillsammans med 13 medlemsorganisationer på upphovsrättsområdet licensierar vidareanvändning av tv- och radioprogram i en rad olika medier.

Copyswede förhandlar och träffar avtal, samt inkasserar och fördelar ersättningar till rättighetshavarna i enlighet med upphovsrättslagen.

Ett exempel på avtal Copyswede tecknat är det avtal med kommuner som reglerar skolors rätt att spela in radio- och tv-program för användning i undervisningen. Copyswede sköter också det svenska kompensationssystemet för privatkopiering.

På Copyswedes webbplats kan du läsa om deras verksamhet: www.copyswede.se

ALIS

Administration av Litterära Rättigheter i Sverige, ALIS, är en kollektiv förvaltningsorganisation, en så kallad collecting society, som företräder litterära upphovspersoner genom att träffa ramavtal och inkassera ersättningar från bland annat vidareanvändningar av litterära verk.

ALIS bevakar litterära upphovspersoners ekonomiska och ideella rättigheter när deras verk vidareanvänds i olika medier. ALIS arbetar för att det upphovsrättsliga skyddet respekteras hos olika användare och underlättar kontakterna mellan upphovspersoner och användare.

Läromedelsförfattarna bildade föreningen ALIS år 1995 tillsammans med Svenska Journalistförbundet, Sveriges Dramatikerförbund och Sveriges Författarförbund.

På ALIS webbplats kan du läsa om deras verksamhet: www.alis.org

Författarorganisationer och nätverk

KLYS

Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd, KLYS, är en samarbetsnämnd där Läromedelsförfattarna tillsammans med 13 medlemsorganisationer inom områdena ord, ton, scen/film och bild/form gör gemensam sak i frågor viktiga för yrkesverksamma kulturskapare i Sverige.

KLYS samordnar och driver frågor inom områden som kultur-, skatte-, arbetsmarknads-, upphovsrätts- och mediefrågor. KLYS verkar för att allmänhet, myndigheter och politiska beslutsfattare skapar respekt och förståelse för de anslutna yrkesgruppernas ekonomiska och sociala villkor. KLYS är remissinstans och lämnar regelbundet yttranden över statliga och andra utredningar.

På KLYS webbplats kan du läsa om deras verksamhet: www.klys.se

EWC

European Writers Council, EWC, är en sammanslutning av 44 europeiska författar- och översättarorganisationer, däribland Läromedelsförfattarna. EWC bedriver sin verksamhet från Bryssel.

EWC verkar för en mångfald av litteratur och vill samtidigt öka medvetenheten om författarens roll i samhället och behovet av att författarens sociala, ekonomiska och ideella rättigheter respekteras. EWC försvarar de yrkesmässiga intressena hos dess medlemmar i ekonomiska, juridiska och politiska sammanhang, deras rätt till ersättning och kompensation för sina verk, deras relevans i kulturell och social politik, yttrandefrihet, föreningsfrihet, och vikten av mindre talade och skrivna språk.

På EWC:s webbplats kan du läsa om deras verksamhet: www.europeanwriterscouncil.eu

Nordiskt Författar- och Översättarråd – NFOR

Nordiskt Författar- och Översättarråd (NFOR) är en sammanslutning av 19 medlemsorganisationer, däribland Läromedelsförfattarna, vars medlemmar är författare inom skönlitteratur, facklitteratur, läromedel, barn- och ungdomslitteratur, drama samt översättare av skön- och facklitteratur - i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Färöarna, Island, Grönland samt det samiska språkområdet.

Huvudsyftet med NFOR är att behandla frågor av gemensamt intresse för alla genrer i de nordiska medlemsorganisationerna. Det kan röra allt från rättighetsfrågor, kontrakt, kopieringsersättningar och biblioteksersättningar. Vart annat år kallas representanter från medlemsorganisationerna till rådsmöte.

Läs mer om Nordiskt Författar- och Översättarråd på Dansk Författarförenings webbplats: http://danskforfatterforening.dk/nordisk-samarbejde/

Nordisk Fackförfattarmöte:

Representanter från de nordiska fackförfattarorganisationerna träffas varje år för att dela erfarenheter och driva gemensamma frågor kring fackförfattarnas villkor i de nordiska länderna.

IAF

International Authors Forum, IAF, är en internationell upphovsrättsorganisation som driver viktiga sakfrågor angående upphovsrätt. Läromedelsförfattarna är en av ett trettiotal medlemmar från länder på flera kontinenter.

IAF informerar sina medlemmar om den senaste utvecklingen vid Världsorganisationen för immateriell äganderätt, World Intellectual Property Organisation, WIPO. IAF samarbetar med andra organisationer som representerar författare för att komplettera varandras arbete och främja vikten av kreativt arbete ekonomiskt, socialt och kulturellt.

På IAF:s webbplats kan du läsa om deras verksamhet: www.internationalauthors.org/