Frågor vi driver

Vi arbetar för att alla elever och lärare ska ha en likvärdig tillgång till bra läromedel. Med läromedel menar vi tryckta eller digitala verk skapade för undervisningsändamål som täcker väsentliga delar av mål i läroplaner, kursplaner eller som finns angivna som kurslitteratur. Vi arbetar också för att författare till läromedel och kurslitteratur ska få en skälig ersättning. I det arbetet är värnandet av upphovsrätten centralt.

Likvärdig tillgång till läromedel

Bra läromedel spelar en viktig roll för elevers lärande. Likvärdig tillgång till kvalitativa läromedel är också en förutsättning för en jämlik och demokratisk skola. Trots det har läromedel under en lång tid varit satta på undantag i den svenska skolan. De senaste decenniernas nedvärderande syn på läromedel, samt förändringar i skolans styrning har fått allvarliga effekter.

Den första och viktigaste konsekvensen är att elevers rätt till likvärdig undervisning har försämrats. Med högkvalitativa och uppdaterade läromedel får elever möjlighet att tillgodogöra sig kunskap oberoende av skolans eller undervisningens kvalitet i övrigt och ger också vårdnadshavare en möjlighet att hänga med och hjälpa sina barn med skolarbetet.

Den andra är att lärares makt över undervisningen har underminerats. Många lärare har varken budget eller mandat att köpa in de läromedel de behöver då det särskilda ansvaret för inköp ligger hos rektorn.

Den tredje är att eftersom inte läromedelsinköp är reglerade finns det en oerhörd skillnad i möjligheter att köpa in läromedel beroende på vilken skola eller huvudman man tillhör.

En fjärde effekt är att läromedelsinköpen sedan slutet av 1980-talet har minskat från 1,5 procent av elevkostnaden i grundskolan till 0,5 procent, det vill säg alla elever har fått allt mindre av bra välkonstruerade läromedel. Allt detta har bidragit till en olikvärdig tillgång till läromedel som går stick i stäv med skollagens formulering om alla elevers likvärdiga rätt till utbildning.

Definition av läromedel

Med läromedel menar vi tryckta eller digitala verk skapade för undervisningsändamål som täcker väsentliga delar av mål i läroplaner, kursplaner eller som finns angivna som kurslitteratur.

Skydd av upphovspersoners verk

Upphovsrätten är ett centralt område som Läromedelsförfattarna bevakar. För att upprätthålla en modern upphovsrättslagstiftning, vars viktigaste uppgift är att skydda upphovspersonernas verk och alster, krävs samverkan såväl nationellt som internationellt. Vi är aktiva som remissinstans och har kommit med flera yttranden på såväl nationell nivå som på EU-nivå.

Tillgång till läromedel och värnandet av upphovsrätten mynnar gemensamt ut i frågan om kopiering. Det finns en utbredd okunskap kring vad som är tillåtet när det gäller kopiering av läromedel. Vi ser också att oerhört många lärare tvingas kopiera olagligt eftersom de inte får tillåtelse att köpa in läromedel till sina elever. Detta menar vi är en mycket allvarlig situation vars enda lösning är att läromedelsinköp prioriteras.

Pressrum
Remissyttranden

Rätten till läromedel

Var femte lärare kan inte köpa in de läromedel de behöver, och endast 14 % kan köpa allt de behöver. Läromedel ska inte vara något som köps in ”om man har råd”, det ska vara en självklarhet. Det måste ske en förändring, och den måste ske nu.