Om årets Pisaresultat

Idag kom resultaten från den senaste Pisa-undersökningen. Resultaten är glädjande, men också oroande.

Läromedelsförfattarna ser med glädje att den positiva trenden från 2015 års PISA-undersökning verkar hålla i sig. Det är ett gott betyg åt alla de som arbetar i svensk skola. Men samtidigt finns det resultat i studien som oroar. Till exempel har andelen elever som tycker att "läsning är slöseri med tid" ökat med 10–11 procentenheter jämfört med 2009 och är nu uppe i nästan 40 procentenheter bland de elever som deltagit i studien.

Detta tillsammans med allvarliga signaler om "omvänt kompensatoriska" aspekter på undervisningen, där Sverige utmärker sig genom att vara det land som i mindre utsträckning än andra fördelar lärarresurser till de barn som bäst behöver dem, är mycket oroande.

Vi vet att läromedelstillgången redan idag är väldigt olikvärdig i Sverige. På en skola får man köpa läromedel, på en annan inte. Lärarbristen kommer att öka framöver och därmed också behovet av kvalitativa läromedel.

Vår linje är att alla elever ska ha rätt till läromedel med texter anpassade till deras nivå och vad de ska lära sig. För att skapa en likvärdig skola och öka läslusten behövs likvärdig tillgång till läromedel av hög kvalitet.

Per Kornhall, ordförande Läromedelsförfattarna.

Fakta om Pisa

PISA (Programme for International Student Assessment) är en internationell studie som genomförs var tredje år och som organiseras av den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD.

Studien undersöker 15-åringars kunskaper inom naturvetenskap, matematik och läsförståelse. Det är världens största elevstudie. Resultaten som presenterats är från 2018 års undersökning. Varje Pisa-undersökning har ett särskilt område som studeras i detalj, 2018 var det läsförståelse. I Sverige har 5 500 elever deltagit, från 207 grundskolor och 16 gymnasieskolor. Skolverket ansvarar för studien i Sverige.

Källa: Skolverket