Öppet brev till Björn Åstrand

Vi menar att i ett kunskapsorienterat samhälle är läromedel av hög kvalitet för alla en självklarhet. Vi har därför skrivit till regeringens särskilde utredare Björn Åstrand som leder den pågående utredningen om skolans framtida finansiering.

"Hej Björn!

Här kommer några tankar från oss på Läromedelsförfattarna om undervisningskostnader och läromedel.

Grundläggande menar vi att läromedel och kurslitteratur av hög kvalitet är ett essentiellt verktyg i alla utbildningar och, vid sidan av läraren, kanske den viktigaste förutsättningen för elevers och studenters förmåga att tillägna sig kunskap.

Nyttan med kvalitativa läromedel ligger bortom enskilda grupper eller enskilda medlemmar i förbundet – från berör Sverige som bildningsnation och således Sveriges framtid.

Vi ser dock att i likhet med utvecklingen i tex Storbritannien (se Oates 2014) hur avreglering och pedagogiska ideologi i det närmaste skapat en läromedelsfientlig diskurs. Vi menar att detta är farligt både för kunskapsinhämtningen i allmänhet men inte minst ur likvärdighetssynpunkt. Ovanpå detta har vi också en digital global marknad som inte sällan fungerar dåligt vad gäller kvalitet och anpassning till svenska skolan. Men det stora problemet gäller inte kvaliteten i läromedel. Det stora problemet är olikvärdighet i tillgång till dem.

När skolan byggdes upp sågs tillgång till läromedel som en viktig och avgörande resurs. Många av de instanser som då byggdes upp och som också granskade läromedel hade som uppgift att stödja tillkomsten av läromedel. Men i den stora och outredda avregleringen av skolan försvann såväl granskningar som styrning. Tidigare innehöll skolförordningen rätten till läromedel och det var en självklar sak att lärare hade beslutanderätten över dessa inköp. Nu ligger ansvaret bara hos rektor och bara i läroplanerna.

Vi vill verka för att denna styrning förstärks så att rätten till läromedel och lärares mandat blir tydligare, men vi menar också att detta är en viktig sak att ta höjd för i ett framtida finansieringssystem för skolan. Alltså att läromedel bör tillhöra de saker som ingår i ett statligt sektorsbidrag för utbildning. Detta eftersom det är en central del av skolans infrastruktur och tillgången till läromedel för lärare och elever inte bör vara beroende av huvudmäns godtycke eller användas som budgetregulator."

Per Kornhall
ordförande